Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud má daňový subjekt uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo za něj daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce či advokát na základě udělené plné moci, je lhůta automaticky prodloužena o tři měsíce. Mimo to může daňový subjekt požádat o prodloužení lhůty a na základě této žádosti může být prodloužena až o tři měsíce, pokud k tomu existuje závažný důvod.
Muž píšící poznámky
Daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, žádný jiný přípustný není. Součástí podání jsou také přílohy, které jsou vyznačené v tiskopise. Poplatníci, kteří mají povinnost vést účetnictví, mají povinnost vyplnit přílohu týkající se účetní závěrky. Přiznání se podává datovou schránkou místně příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu. Podání je možné učinit také prostřednictvím portálu Elektronické podání pro finanční správu, pokud je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podává místně příslušnému správci daně. Vypočtenou daň je nutné zaplatit poslední den lhůty. Nabízí se tři možnosti, jak tuto daň uhradit:

  • v hotovosti na pokladně místně příslušného finančního úřadu,
  • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A, nebo
  • bezhotovostně bankovním příkazem nebo s využitím internetového bankovnictví.

Propisky a mince
V případě úhrady daně bezhotovostním způsobem je nutné mít na paměti, že za den úhrady se považuje den připsání částky na účet správce daně, nikoli den zadání bankovního příkazu. Rovněž je potřeba počítat s případnými bankovními poplatky, o které může být poukázaná částka snížena, zejména v případě plateb ze zahraničí nebo z bankovních účtů v cizí měně, a navýšit platbu adekvátně tomu, aby správci daně byla připsána celá částka daně.